OPŠTI USLOVI UPOTREBE
1. PREDMET I PRIHVATANJE OUU
Postojeći opšti uslovi upotrebe (u daljem tekstu « OUU ») imaju za cilj definisanje uslova i modaliteta za konsultovanje i upotrebu sajta rs.oglasi.pneus-online.com (u daljem tekstu « Sajt ») kog objavljuje firma PNEUS ONLINE SUISSE.

Sama činjenica da konsultujete ili koristite Sajt predstavlja sa vaše strane bezrezervno prihvatanje postojećih OUU.
2. POSTUPANJE KOJE TREBA POŠTOVATI KORISNIK INTERNETA
2.1. Vi se obavezujete na to da ćete navigaciju po Sajtu vršiti poštujući naredbe koje se pojavljuju na vašem ekranu.

2.2. Vi se obavezujete da nećete koristiti Sajt i usluge predložene na Sajtu protivno važećim propisima, pravilima dobrog ponašanja na Internetu, te generalno tako da se ugrožavaju interesi, slava, reputacija i imidž firme PNEUS ONLINE SUISSE.

2.3. U skladu sa tim, vi ne možete ni u kom slučaju naročito :
- Koristiti sredstva koja služe u cilju sprečavanja i/ili ometanja nesmetanog funkcionisanja Sajta i usluga objavljenih na Sajtu;
- Cirkulisati ili odašiljati sadržaj, u bilo kom obliku, koji se naročito odnosi na ksenofobiju, rasizam, izazivanje rasne mržnje, pedofiliju, pornografiju, pozivanje na ubijanje, klevetu, vređanje ili nanošenje štete pravima trećih lica, naročito pravima intelektualne svojine i pravu poštovanja privatnosti;
- Obavljati slanje neželjenih elektronskih poruka na način kojim se vrši zloupotreba (masovno ili opetovano slanje, ili slanje na adresu velikog broja primalaca);
- Te generalno prikupljati lične podatke koji se cirkulišu na Sajtu, posebno ne za komercijalne svrhe.

Autori oglasa se ne smeju kontaktirati nijednim sredstvom osim za svrhu predmeta njihovih oglasa.
3. INTELEKTUALNA SVOJINA
3.1. Vi potvrđujete da su postojeći Sajt i njegov sadržaj zakonski zaštićeni primenom prava intelektualne svojine, i obavezujete se da ćete poštovati sva prava intelektualne svojine.

3.2. PNEUS ONLINE SUISSE vas ovlašćuje isključivo :
- Da možete konsultovati Sajt i oglase koji su tamo objavljeni;
- Te da možete štampati oglase za vaše vlastite potrebe za neprofesionalne i nekomercijalne svrhe te za striktno privatne svrhe, uz rezervu da sačuvate na štampanim primercima celi tekst vezan za autorska prava i sve druge reference na pravne propise koje se pojavljuju na originalima.

3.3. Svaka upotreba koja nije u skladu sa gornjim odredbama je nezakonita i može zauzvrat da dovede do vašeg sudskog gonjenja.
4. ODGOVORNOST FIRME PNEUS ONLINE SUISSE
4.1. PNEUS ONLINE SUISSE u potpunosti vodi računa o uspostavi i ažuriranju Sajta, a posebno oglasa. Međutim, pošto nema kontrolu nad svim podacima i informacijama koji cirkulišu na Sajtu, PNEUS ONLINE SUISSE ne garantuje da su oni tačni, bez greške i potpuni, niti da u potpunosti odgovaraju vašim očekivanjima. U skladu sa tim, firma PNEUS ONLINE SUISSE se ne može smatrati odgovornom za štetu koja iz toga može da proizađe, a generalno za svaku upotrebu Sajta i/ili njegovog sadržaja koju vi obavljate.

4.2. PNEUS ONLINE SUISSE zadržava pravo da u svakom momentu može da promeni, obustavi ili ukine, privremeno ili za stalno, celinu ili deo Sajta bez toga da vas prethodno o tome obavesti. Firma PNEUS ONLINE SUISSE se ne može smatrati odgovornom, sa vaše strane ili sa strane nekog trećeg lica, za bilo kakvu promenu, obustavu ili ukidanje Sajta, niti za izmene u pristupu Sajtu i uslugama objavljenim na Sajtu iz bilo kog razloga.

4.3. Konačno, vi potvrđujete i izričito prihvatate da se firma PNEUS ONLINE SUISSE ne može smatrati odgovornom za bilo koju štetu koja proizađe iz bilo kog odnosa bilo koje vrste, koji se zasnuje između vas i autora nekog oglasa ili bilo kog drugog partnera koji obezbeđuje sadržaj ili usluge na Sajtu. U tom slučaju, vi možete da tražite samo odgovornost autora ili partnerskog lica.
5. LIČNI PODACI
5.1. Za konsultovanje Sajta i njegovih strana ne traži se nikakvo registrovanje imena sa vaše strane.
Međutim, u određenim slučajevima (stvaranje svog ličnog prostora, pretplata na uslugu slanja oglasa,...), vi možete biti pozvani da ostavite lične podatke (poštanske podatke, elektronsku adresu…).
U tom slučaju je formular propraćen okvirom koji možete označiti, a koji vam omogućava da prihvatite ili da odbijete da PNEUS ONLINE SUISSE koristi te podatke za komercijalne svrhe za svoj račun ili za račun trećih lica, i/ili da ih ustupa trećim licima. Informacije na taj način prikupljene čine predmet informatičkog tretmana prijavljenog kod Nacionalne komisije za informatiku i prava.

5.2. Vi imate pravo da se usprotivite tome da se vaši podaci koriste i/ili ustupaju za moguće komercijalne svrhe, pravo pristupa i pravo na ispravku stanja, upućivanjem poštanske pošiljke na PNEUS ONLINE SUISSE - Rue Alexandre gavard 16 - 1227 CAROUGE - SUISSE ili elektronske poruke na sledeću adresu : oglasi@pneus-online.fr

Vi možete na isti način da ostvarujete svoje pravo zadržavanja podataka koji vas se tiču a koji su neobaveznog karaktera i nisu neophodni da bi vam se dostavila usluga za koju ste se prijavili. Vi potvrđujete i prihvatate da se vaši podaci zavisno o potrebi mogu prenositi na treća lica koja imaju udela u obezbeđivanju Sajta i/ili usluga predloženih na Sajtu.

5.3. U cilju uspostave javne statistike, Sajt koristi tehniku kolačića. Kolačić ne omogućava vašu identifikaciju ; on u stvari beleži informacije koje se odnose na vašu navigaciju Sajtom (posećene strane, datum i čas posete…). Vi se uvek možete usprotiviti njihovom stvaranju zahvaljujući « preferiranim Internet opcijama » vašeg navigatora. Funkcionisanje Sajta i usluge predložene na Sajtu u tom slučaju mogu da se izmene.
6. ZAKONSKE INFORMACIJE
Site objavljuje : PNEUS ONLINE SUISSE

Hosting obezbeđuje : SOCIETE ECRITEL

Publikaciju uređuje : Alexis NERGUISIAN - glavni urednik

PNEUS-ONLINE nema nikakvu odgovornost za sadržaj i za posledice oglasa postavljenih na svojim stranicama.
Zapadna Europa :
Istočna Europa :
Amerika :
Azija :
Afrika :
Oceanija :
Auto prilika, motor prilika, 4x4 prilika, skuter prilika, kupovina automobila, prodaja automobila, kupite vozilo, prodajte vozilo, prodaja motora, prodajte motor, oglasi za aute, oglasi za motore
Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen